summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/gen/Network/Google/Resource/Dataflow/Projects/Jobs/WorkItems/ReportStatus.hs
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'gen/Network/Google/Resource/Dataflow/Projects/Jobs/WorkItems/ReportStatus.hs')
-rw-r--r--gen/Network/Google/Resource/Dataflow/Projects/Jobs/WorkItems/ReportStatus.hs46
1 files changed, 12 insertions, 34 deletions
diff --git a/gen/Network/Google/Resource/Dataflow/Projects/Jobs/WorkItems/ReportStatus.hs b/gen/Network/Google/Resource/Dataflow/Projects/Jobs/WorkItems/ReportStatus.hs
index 4db7ff5..b642873 100644
--- a/gen/Network/Google/Resource/Dataflow/Projects/Jobs/WorkItems/ReportStatus.hs
+++ b/gen/Network/Google/Resource/Dataflow/Projects/Jobs/WorkItems/ReportStatus.hs
@@ -22,7 +22,7 @@
--
-- Reports the status of dataflow WorkItems leased by a worker.
--
--- /See:/ <https://cloud.google.com/dataflow Google Dataflow API Reference> for @dataflow.projects.jobs.workItems.reportStatus@.
+-- /See:/ <https://cloud.google.com/dataflow Dataflow API Reference> for @dataflow.projects.jobs.workItems.reportStatus@.
module Network.Google.Resource.Dataflow.Projects.Jobs.WorkItems.ReportStatus
(
-- * REST Resource
@@ -36,11 +36,9 @@ module Network.Google.Resource.Dataflow.Projects.Jobs.WorkItems.ReportStatus
, pjwirsXgafv
, pjwirsJobId
, pjwirsUploadProtocol
- , pjwirsPp
, pjwirsAccessToken
, pjwirsUploadType
, pjwirsPayload
- , pjwirsBearerToken
, pjwirsProjectId
, pjwirsCallback
) where
@@ -57,29 +55,25 @@ type ProjectsJobsWorkItemsReportStatusResource =
"jobs" :>
Capture "jobId" Text :>
"workItems:reportStatus" :>
- QueryParam "$.xgafv" Text :>
+ QueryParam "$.xgafv" Xgafv :>
QueryParam "upload_protocol" Text :>
- QueryParam "pp" Bool :>
- QueryParam "access_token" Text :>
- QueryParam "uploadType" Text :>
- QueryParam "bearer_token" Text :>
- QueryParam "callback" Text :>
- QueryParam "alt" AltJSON :>
- ReqBody '[JSON] ReportWorkItemStatusRequest :>
- Post '[JSON] ReportWorkItemStatusResponse
+ QueryParam "access_token" Text :>
+ QueryParam "uploadType" Text :>
+ QueryParam "callback" Text :>
+ QueryParam "alt" AltJSON :>
+ ReqBody '[JSON] ReportWorkItemStatusRequest :>
+ Post '[JSON] ReportWorkItemStatusResponse
-- | Reports the status of dataflow WorkItems leased by a worker.
--
-- /See:/ 'projectsJobsWorkItemsReportStatus' smart constructor.
data ProjectsJobsWorkItemsReportStatus = ProjectsJobsWorkItemsReportStatus'
- { _pjwirsXgafv :: !(Maybe Text)
+ { _pjwirsXgafv :: !(Maybe Xgafv)
, _pjwirsJobId :: !Text
, _pjwirsUploadProtocol :: !(Maybe Text)
- , _pjwirsPp :: !Bool
, _pjwirsAccessToken :: !(Maybe Text)
, _pjwirsUploadType :: !(Maybe Text)
, _pjwirsPayload :: !ReportWorkItemStatusRequest
- , _pjwirsBearerToken :: !(Maybe Text)
, _pjwirsProjectId :: !Text
, _pjwirsCallback :: !(Maybe Text)
} deriving (Eq,Show,Data,Typeable,Generic)
@@ -94,16 +88,12 @@ data ProjectsJobsWorkItemsReportStatus = ProjectsJobsWorkItemsReportStatus'
--
-- * 'pjwirsUploadProtocol'
--
--- * 'pjwirsPp'
---
-- * 'pjwirsAccessToken'
--
-- * 'pjwirsUploadType'
--
-- * 'pjwirsPayload'
--
--- * 'pjwirsBearerToken'
---
-- * 'pjwirsProjectId'
--
-- * 'pjwirsCallback'
@@ -117,17 +107,15 @@ projectsJobsWorkItemsReportStatus pPjwirsJobId_ pPjwirsPayload_ pPjwirsProjectId
{ _pjwirsXgafv = Nothing
, _pjwirsJobId = pPjwirsJobId_
, _pjwirsUploadProtocol = Nothing
- , _pjwirsPp = True
, _pjwirsAccessToken = Nothing
, _pjwirsUploadType = Nothing
, _pjwirsPayload = pPjwirsPayload_
- , _pjwirsBearerToken = Nothing
, _pjwirsProjectId = pPjwirsProjectId_
, _pjwirsCallback = Nothing
}
-- | V1 error format.
-pjwirsXgafv :: Lens' ProjectsJobsWorkItemsReportStatus (Maybe Text)
+pjwirsXgafv :: Lens' ProjectsJobsWorkItemsReportStatus (Maybe Xgafv)
pjwirsXgafv
= lens _pjwirsXgafv (\ s a -> s{_pjwirsXgafv = a})
@@ -142,10 +130,6 @@ pjwirsUploadProtocol
= lens _pjwirsUploadProtocol
(\ s a -> s{_pjwirsUploadProtocol = a})
--- | Pretty-print response.
-pjwirsPp :: Lens' ProjectsJobsWorkItemsReportStatus Bool
-pjwirsPp = lens _pjwirsPp (\ s a -> s{_pjwirsPp = a})
-
-- | OAuth access token.
pjwirsAccessToken :: Lens' ProjectsJobsWorkItemsReportStatus (Maybe Text)
pjwirsAccessToken
@@ -164,12 +148,6 @@ pjwirsPayload
= lens _pjwirsPayload
(\ s a -> s{_pjwirsPayload = a})
--- | OAuth bearer token.
-pjwirsBearerToken :: Lens' ProjectsJobsWorkItemsReportStatus (Maybe Text)
-pjwirsBearerToken
- = lens _pjwirsBearerToken
- (\ s a -> s{_pjwirsBearerToken = a})
-
-- | The project which owns the WorkItem\'s job.
pjwirsProjectId :: Lens' ProjectsJobsWorkItemsReportStatus Text
pjwirsProjectId
@@ -188,14 +166,14 @@ instance GoogleRequest
ReportWorkItemStatusResponse
type Scopes ProjectsJobsWorkItemsReportStatus =
'["https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform",
+ "https://www.googleapis.com/auth/compute",
+ "https://www.googleapis.com/auth/compute.readonly",
"https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email"]
requestClient ProjectsJobsWorkItemsReportStatus'{..}
= go _pjwirsProjectId _pjwirsJobId _pjwirsXgafv
_pjwirsUploadProtocol
- (Just _pjwirsPp)
_pjwirsAccessToken
_pjwirsUploadType
- _pjwirsBearerToken
_pjwirsCallback
(Just AltJSON)
_pjwirsPayload