summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/gen/Network/Google/Resource/Dataflow/Projects/Jobs/Messages/List.hs
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'gen/Network/Google/Resource/Dataflow/Projects/Jobs/Messages/List.hs')
-rw-r--r--gen/Network/Google/Resource/Dataflow/Projects/Jobs/Messages/List.hs66
1 files changed, 23 insertions, 43 deletions
diff --git a/gen/Network/Google/Resource/Dataflow/Projects/Jobs/Messages/List.hs b/gen/Network/Google/Resource/Dataflow/Projects/Jobs/Messages/List.hs
index 846ed05..af5d54a 100644
--- a/gen/Network/Google/Resource/Dataflow/Projects/Jobs/Messages/List.hs
+++ b/gen/Network/Google/Resource/Dataflow/Projects/Jobs/Messages/List.hs
@@ -22,7 +22,7 @@
--
-- Request the job status.
--
--- /See:/ <https://cloud.google.com/dataflow Google Dataflow API Reference> for @dataflow.projects.jobs.messages.list@.
+-- /See:/ <https://cloud.google.com/dataflow Dataflow API Reference> for @dataflow.projects.jobs.messages.list@.
module Network.Google.Resource.Dataflow.Projects.Jobs.Messages.List
(
-- * REST Resource
@@ -38,10 +38,8 @@ module Network.Google.Resource.Dataflow.Projects.Jobs.Messages.List
, pjmlUploadProtocol
, pjmlLocation
, pjmlStartTime
- , pjmlPp
, pjmlAccessToken
, pjmlUploadType
- , pjmlBearerToken
, pjmlEndTime
, pjmlMinimumImportance
, pjmlPageToken
@@ -62,36 +60,32 @@ type ProjectsJobsMessagesListResource =
"jobs" :>
Capture "jobId" Text :>
"messages" :>
- QueryParam "$.xgafv" Text :>
+ QueryParam "$.xgafv" Xgafv :>
QueryParam "upload_protocol" Text :>
QueryParam "location" Text :>
- QueryParam "startTime" Text :>
- QueryParam "pp" Bool :>
- QueryParam "access_token" Text :>
- QueryParam "uploadType" Text :>
- QueryParam "bearer_token" Text :>
- QueryParam "endTime" Text :>
- QueryParam "minimumImportance" Text :>
- QueryParam "pageToken" Text :>
- QueryParam "pageSize" (Textual Int32) :>
- QueryParam "callback" Text :>
- QueryParam "alt" AltJSON :>
- Get '[JSON] ListJobMessagesResponse
+ QueryParam "startTime" DateTime' :>
+ QueryParam "access_token" Text :>
+ QueryParam "uploadType" Text :>
+ QueryParam "endTime" DateTime' :>
+ QueryParam "minimumImportance" Text :>
+ QueryParam "pageToken" Text :>
+ QueryParam "pageSize" (Textual Int32) :>
+ QueryParam "callback" Text :>
+ QueryParam "alt" AltJSON :>
+ Get '[JSON] ListJobMessagesResponse
-- | Request the job status.
--
-- /See:/ 'projectsJobsMessagesList' smart constructor.
data ProjectsJobsMessagesList = ProjectsJobsMessagesList'
- { _pjmlXgafv :: !(Maybe Text)
+ { _pjmlXgafv :: !(Maybe Xgafv)
, _pjmlJobId :: !Text
, _pjmlUploadProtocol :: !(Maybe Text)
, _pjmlLocation :: !(Maybe Text)
- , _pjmlStartTime :: !(Maybe Text)
- , _pjmlPp :: !Bool
+ , _pjmlStartTime :: !(Maybe DateTime')
, _pjmlAccessToken :: !(Maybe Text)
, _pjmlUploadType :: !(Maybe Text)
- , _pjmlBearerToken :: !(Maybe Text)
- , _pjmlEndTime :: !(Maybe Text)
+ , _pjmlEndTime :: !(Maybe DateTime')
, _pjmlMinimumImportance :: !(Maybe Text)
, _pjmlPageToken :: !(Maybe Text)
, _pjmlProjectId :: !Text
@@ -113,14 +107,10 @@ data ProjectsJobsMessagesList = ProjectsJobsMessagesList'
--
-- * 'pjmlStartTime'
--
--- * 'pjmlPp'
---
-- * 'pjmlAccessToken'
--
-- * 'pjmlUploadType'
--
--- * 'pjmlBearerToken'
---
-- * 'pjmlEndTime'
--
-- * 'pjmlMinimumImportance'
@@ -143,10 +133,8 @@ projectsJobsMessagesList pPjmlJobId_ pPjmlProjectId_ =
, _pjmlUploadProtocol = Nothing
, _pjmlLocation = Nothing
, _pjmlStartTime = Nothing
- , _pjmlPp = True
, _pjmlAccessToken = Nothing
, _pjmlUploadType = Nothing
- , _pjmlBearerToken = Nothing
, _pjmlEndTime = Nothing
, _pjmlMinimumImportance = Nothing
, _pjmlPageToken = Nothing
@@ -156,7 +144,7 @@ projectsJobsMessagesList pPjmlJobId_ pPjmlProjectId_ =
}
-- | V1 error format.
-pjmlXgafv :: Lens' ProjectsJobsMessagesList (Maybe Text)
+pjmlXgafv :: Lens' ProjectsJobsMessagesList (Maybe Xgafv)
pjmlXgafv
= lens _pjmlXgafv (\ s a -> s{_pjmlXgafv = a})
@@ -178,14 +166,11 @@ pjmlLocation
-- | If specified, return only messages with timestamps >= start_time. The
-- default is the job creation time (i.e. beginning of messages).
-pjmlStartTime :: Lens' ProjectsJobsMessagesList (Maybe Text)
+pjmlStartTime :: Lens' ProjectsJobsMessagesList (Maybe UTCTime)
pjmlStartTime
= lens _pjmlStartTime
(\ s a -> s{_pjmlStartTime = a})
-
--- | Pretty-print response.
-pjmlPp :: Lens' ProjectsJobsMessagesList Bool
-pjmlPp = lens _pjmlPp (\ s a -> s{_pjmlPp = a})
+ . mapping _DateTime
-- | OAuth access token.
pjmlAccessToken :: Lens' ProjectsJobsMessagesList (Maybe Text)
@@ -199,17 +184,12 @@ pjmlUploadType
= lens _pjmlUploadType
(\ s a -> s{_pjmlUploadType = a})
--- | OAuth bearer token.
-pjmlBearerToken :: Lens' ProjectsJobsMessagesList (Maybe Text)
-pjmlBearerToken
- = lens _pjmlBearerToken
- (\ s a -> s{_pjmlBearerToken = a})
-
-- | Return only messages with timestamps \< end_time. The default is now
-- (i.e. return up to the latest messages available).
-pjmlEndTime :: Lens' ProjectsJobsMessagesList (Maybe Text)
+pjmlEndTime :: Lens' ProjectsJobsMessagesList (Maybe UTCTime)
pjmlEndTime
- = lens _pjmlEndTime (\ s a -> s{_pjmlEndTime = a})
+ = lens _pjmlEndTime (\ s a -> s{_pjmlEndTime = a}) .
+ mapping _DateTime
-- | Filter to only get messages with importance >= level
pjmlMinimumImportance :: Lens' ProjectsJobsMessagesList (Maybe Text)
@@ -248,16 +228,16 @@ instance GoogleRequest ProjectsJobsMessagesList where
ListJobMessagesResponse
type Scopes ProjectsJobsMessagesList =
'["https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform",
+ "https://www.googleapis.com/auth/compute",
+ "https://www.googleapis.com/auth/compute.readonly",
"https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email"]
requestClient ProjectsJobsMessagesList'{..}
= go _pjmlProjectId _pjmlJobId _pjmlXgafv
_pjmlUploadProtocol
_pjmlLocation
_pjmlStartTime
- (Just _pjmlPp)
_pjmlAccessToken
_pjmlUploadType
- _pjmlBearerToken
_pjmlEndTime
_pjmlMinimumImportance
_pjmlPageToken